Zespół Szkół w Blizanowie

Zespół szkół w Blizanowie

Misja szkoły

MISJA SZKOŁY NA PODSTAWIE KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W BLIZANOWIE NA LATA 2008-2013

W NASZEJ SZKOLE UCZEŃ BĘDZIE:

 • Znał wartość posiadanej wiedzy, czuł potrzebę dalszego rozwoju intelektualnego.
 • Umiał sobie radzić w różnych sytuacjach życiowych, będąc samodzielnym i kreatywnym.
 • Umiał korzystać z różnych źródeł informacji.
 • Tolerancyjny i otwarty na innych ludzi.
 • Odpowiedzialny za podejmowane przez siebie działania.
 • Dbać o estetykę własnego wyglądu i otoczenia.

W NASZEJ SZKOLE GRONO PEDAGOGICZNE BĘDZIE:

 • Tworzyć przyjazną atmosferę sprzyjającą uczeniu się.
 • Wykorzystywać w swojej pracy technologię komputerową znajdującą się w szkole.
 • Wykorzystywać wyniki dotyczące poziomu wiedzy i umiejętności do wytyczenia kierunków pracy indywidualnej z dziećmi.
 • Zapewniać możliwość wyrównywania szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów.
 • Uczyć dostrzegania wyższych wartości człowieka i przestrzegania zasad funkcjonowania społeczności demokratycznej.
 • Kształtować postawy krytyczne wobec współczesnych zagrożeń młodego pokolenia.