Zespół Szkół w Blizanowie

Zespół szkół w Blizanowie

Programy

Umiem pływać

Uczniowie klasy trzeciej od września 2017 r. do marca 2018 r. uczestniczyli w zajęciach w ramach program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Program ten dofinansowany był ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sporu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Głównym celem programu było:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans poprzez objęcie projektem uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytych pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Zajęcia odbywały się na basenie Parku Wodnego „Planty” w Pleszewie. Dzieci ćwiczyły pod fachowym okiem instruktorów. Poziom zajęć dostosowany był do umiejętności i sprawności fizycznej uczestników. Wyjazdy na basen były również doskonałą okazją do zawarcia nowych znajomości z uczniami sąsiedniej szkoły, którzy także uczestniczyli w tym programie. Dla wszystkich była to wspaniała zabawa.

Anna Szkudlarek

Szkolny Festiwal Projektów 2.0

3 czerwca 2014r. uczniowie klas IV-VI prezentowali swoje projekty, nad którymi pracowali w drugim okresie roku szkolnego 2013/2014. Jako pierwsi zaprezentowali swój projekt uczniowie kl. IV – było to słuchowisko multimedialne na podstawie baśni Charlesa Perraulta „Wróżki”. Następni w kolejności wystąpili uczniowie z klasy V – prezentując projekt dotyczący piłki siatkowej, a na koniec swoje osiągnięcia zaprezentowała klasa VI, dostarczając widzom nie tylko sporej dawki wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych. Odbyła się bowiem również degustacja słodyczy, z których dane kraje słyną (sernik wiedeński, misie Haribo, czekolada).

Katarzyna Nowak 

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0
W bieżącym roku szkolnym nasze szkoły przystąpiły do programu "Szkoła z klasą 2.0", który prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą, przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora.
Program skierowany jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
W pierwszym semestrze stworzymy i wprowadzimy do szkoły Kodeks 2.0, który zostanie stworzony w oparciu o debatę przeprowadzoną z uczniami, dotyczącą właściwego korzystania z nowych mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły, a następnie zostaną przeprowadzone zajęcia pod hasłem Uczymy z TIK polegające na wykorzystaniu tablicy multimedialnej lub samego rzutnika na lekcji, pracy grupy uczniów przy jednym komputerze oraz pracy w systemie jeden uczeń – jeden komputer.
W drugim semestrze zrealizujemy projekty edukacyjne lub cykl lekcji wykorzystując nowe technologie w oparciu o stworzony Kodeks 2.0 oraz założenia Uczymy z TIK.
Na zakończenie programu, w czerwcu nasi uczniowie przedstawią swoje osiągnięcia w ramach Szkolnego Festiwalu 2.0.
W bieżącym roku szkolnym realizowane są następujące programy dotyczące promocji zdrowia:
 • Czyste powietrze wokół nas - oddziały przedszkolne     
 • Nie pal przy mnie proszę
 • Znajdź właściwe rozwiązanie
 • Trzymaj formę
 • Szklanka mleka
 • Moje dziecko idzie do szkoły
 • Trzeci elementarz czyli 7 kroków
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy
 • Jedz smaczni i zdrowo
 • Postaw na rodzinę
 • Szklanka mleka dla każdego ucznia
Projekt edukacyjny dla uczniów kl. I-III
Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 36 uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej w Blizanowie bierze udział w projekcie systemowym „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych Gminy Blizanów” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Celem projektu jest wsparcie uczniów w procesie rozwoju (poprzez zajęcia adekwatne do potrzeb dzieci w klasach I-III) oraz szkół w procesie nauczania i dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego.
Projekt, na który Gmina Blizanów pozyskała 192 031,00 zł potrwa do 30 września 2011 r.
W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I–III szkół podstawowych, a w szczególności:

• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych
ryzykiem dysleksji;
• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
• gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
 • zajęcia rytmiczne – umuzykalniające
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

  Ponadto przewidziano także:
  doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt.
Ocenianie kształtujące
Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się uczniów, aby modyfikować dalsze nauczanie, oraz dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im się uczyć. W ramach programu nauczyciele odbyli całodniowe szkolenie, którego kontynuacją jest wdrażanie zasad OK podczas zajęć nauczanego przedmiotu.
SZKOŁA Z KLASĄ
W roku szkolnym 2003/2004 szkoła wzięła udział w Programie SZKOŁA Z KLASĄ, patronowanym
przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
W październiku 2003r. Szkoła otrzymała zaszczytny tytuł SZKOŁA Z KLASĄ. Nasza Szkoła, wykonała zadania, które udowodniły, że:
•    dobrze uczy każdego ucznia,
•    ocenia sprawiedliwie,
•    uczy myśleć i rozumieć świat,
•    rozwija społecznie, uczy wrażliwości,
•    pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat,
•    przygotowuje do przyszłości.