Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Świetlica środowiskowa

Świetlica środowiskowa w Zespole Szkół w Blizanowie działa w oparciu o regulamin świetlicy.
Działalność świetlicy środowiskowej finansowana jest ze środków przyznanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki.
Celem zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom podczas zajęć, które prowadzone są przez cały rok szkolny w godzinach popołudniowych.
Harmonogram zajęć świetlicy:
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Blizanowie:
Poniedziałek:
14.00 – 16.00
Wtorek:
14.00 – 16.00
Środa:
14.00 – 16.00
Czwartek:
14.00 – 16.00
Uczniowie otrzymują: pomoc w nauce, mają możliwość rozwijania zainteresowań, udziału w zajęciach socjoterapeutycznych, sportowych. Biorą udział w indywidualnych i grupowych spotkaniach z terapeutą, otrzymują pomoc w trudnych sytuacjach: kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych czy osobistych. Prowadzona jest także stała współpraca z rodziną. Świetlica skupia również dzieci i młodzież wymagających wsparcia z powodu niestosownego zachowania się w sytuacjach społecznych lub pochodzących z rodzin ubogich, i środowisk zagrożonych uzależnieniem. Prowadzona jest także stała współpraca z rodziną dziecka.
Celem świetlicy jest stworzenie warunków do:
 1. poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach;
 2. zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;
 3. dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka
  z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami, zarówno zatrudnionymi jak
  i przebywającymi w świetlicy jak i spoza nią;
 4. uczenia nawiązania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych;
 5. poszanowania potrzeb religijnych dziecka;
 6. zapewnienia dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodziną;
 7. uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej;
 8. uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka;
 9. uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
 10. rozwijania zainteresowań;
 11. kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych;
 12. przygotowywania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu;
 13. wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci;
 14. uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Działalność świetlicy obejmuje następujące formy:
 1. wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób;
 2. podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 3. rozwijanie zainteresowań uczestników zajęć świetlicowych, np. muzycznych, teatralnych, fotograficznych, kulinarnych;
 4. zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed i po lekcjach;
 5. organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
  i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
 6. zapewnienie terapii wychowawczej zapobiegającej uzależnieniom;
 7. wdrażanie zachowań w kierunku prawidłowego pełnienia ról społecznych;
 8. łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie;
 9. zapewnienie dzieciom i młodzieży racjonalnego wypoczynku poprzez organizowanie zabaw i kółek zainteresowań oraz pomoc w planowaniu przyszłości i realizowaniu marzeń;
 10. eliminowanie zaburzeń zachowania;
 11. pomoc w odrabianiu prac domowych;
 12. wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu (wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy);
 13. kształtowanie właściwej postawy społeczno – moralnej;
 14. prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także psychologiem szkolnym celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych;
 15. zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości;
 16. pomoc dzieciom i młodzieży w ich trudnych sytuacjach, wspieranie ich naturalnego rozwoju, wyrównywanie deficytów;
 17. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
 18. krajoznawstwa;
 19. stwarzanie warunków do samorealizacji;
 20. rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań i zdolności;
 21. wdrażanie do właściwego wybory zdrowego stylu życia.