Zespół Szkół w Blizanowie

Zespół szkół w Blizanowie

Wizja szkoły

WIZJA SZKOŁY NA PODSTAWIE KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W BLIZANOWIE NA LATA 2008-2013

  • Nasza szkoła zapewnia bezpieczne warunki dla uczniów podczas pobytu.
  • Nasza szkoła dysponuje wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi oraz boiskiem i salą gimnastyczną.
  • Nasza szkoła jest przyjazna i życzliwa, sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała nietolerancji i izolacji społecznej.
  • Nasza szkoła kształtuje i rozwija naturalne predyspozycje, talenty i zdolności uczniów podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.
  • Nasza szkoła uczy samodzielności w rozwiązywaniu problemów a także wiary we własne siły.
  • Nasza szkoła organizuje wszechstronną pomoc potrzebującym uczniom.
  • Nasza szkoła ułatwia start w dorosłe życie, wyposażając ucznia w wiedzę ogólną, kształtując umiejętność myślenia twórczego, problemowego i abstrakcyjnego.
  • Nasza szkoła współpracuje z rodzicami we wszystkich sprawach związanych z edukacją i rozwojem ich dzieci.