Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Kilka słów o historii szkoły

Historia szkoły w Blizanowie

Według kroniki parafialnej w Brudzewie powiatu kaliskiego, z 1872 roku pisanej po łacinie, stwierdza się, że już w 1400 roku istniała parafialna szkoła w Blizanowie. Nie wiadomo jak długo istniała. W 1807 roku zawarto umowę w sprawie pobudowania nowej szkoły pomiędzy dziedzicem Fryderykiem Wilhelmem Detter a miejscowym proboszczem Piotrem Kulczyckim. Budowy jednak nie rozpoczęto. Później pobudowano pod Kościołem, na miejscu starej szkoły karczmę, którą przebudowano na szkołę. Według informacji miejscowej ludności, po 1914 roku kierownikiem szkoły do wybuchu wojny w 1939 roku był pan Józef Wrzesiński. Po odzyskaniu niepodległości kierownictwo objęła pani Maria Wrzesińska. Budynek był w tragicznym stanie. W czasie okupacji w szkole uczyły się dzieci niemieckie. Od 13 marca 1948 roku kierownictwo szkoły objęła pani Wanda Janikowa, której pomagała pani Franciszka Łakomiak. W roku szkolnym 1948/49 kierownictwo objął pan Antoni Władysław Gryłe, następnie pan Józef Wasik, a w 1949/50 pan Józef Jankowski, później obowiązki kierownika szkoły pełnił pan Matczak Władysław. W lipcu 1959 roku w szkole zostało zainstalowana światło elektryczność. Od 1 września 1960 roku kierownictwo szkoły powierzono pani Franciszce Łakomiak, a od następnego roku panu Janowi Skórzewskiemu. Dzięki jego staraniom, miejscowych władz i klubu poselskiego w Poznaniu zaplanowano budowę nowej szkoły, Budowa została zatwierdzona przez Prezydium Wojewódzkiej i Powiatowej Rady Narodowej oraz Wydział Oświaty i Kultury w Kaliszu na 1963 rok. 7 marca 1963 roku przywieziono pierwszy materiał do wytyczenia fundamentów pod Szkołę Tysiąclecia – Szkołę – Pomnik Tysiąclecia w Blizanowie w stylu pawilonowym o pięciu izbach. W marcu zaczęto kopać fundamenty pod budynek szkoły, następnie pod budynek nauczycielski i gospodarczy. W dniu 27 kwietnia 1963 roku w obecności przedstawicieli Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, Komitetu Koordynacyjnego, Społecznego Komitetu Budowy Szkół, przedstawicieli władz partyjnych PZPR i ZSL, Wydziału Oświaty i Kultury w Kaliszu, władz terenowych, miejscowych dzieci szkolnych, nauczycieli, Komitetu Budowy Szkoły, Komitetu Rodzicielskiego oraz miejscowego społeczeństwa nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego. Inspektor Szkolny Paweł Kołowrotki dokonał wmurowania tego aktu. Działo się to w 19 roku istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach obchodu Tysiąclecia Państwa Polskiego w latach obchodu Tysiąclecia Państwa Polskiego i w latach obchodu XVIII wieków Kalisza i Ziemi Kaliskiej, gdy Pierwszym Sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był Władysław Gomułka, Przewodniczącym Rady Państwa Aleksander Zawadzki, Prezesem Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz, Marszałkiem Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Czesław Wycech, Ministrem Oświaty Wacław Tułodziecki Pierwszym Sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu Franciszek Szczerbal, Kuratorem Okręgu Szkolnego Poznańskiego Jan Stoiński, Pierwszym Sekretarzem Komitetu 7 stycznia 1964 roku dzieci rozpoczęły naukę w nowym budynku szkolnym im. Romualda Traugutta. W roku szkolnym 1966/67 po raz pierwszy w szkolnictwie polskim byli pierwsi absolwenci szkoły ośmioklasowej. Od 1 września 1980 roku dyrektorem szkoły został pan Tadeusz Gaweł, a pan Jan Skórzewski przeszedł na emeryturę. W latach 1985 – 1988 dyrektorem placówki był pan Marek Szafiński. Przez następne trzy lata dyrektorem szkoły była pani Bogusława Prażucha. Od 1991 do 2008 roku funkcję dyrektora pełniła pani Barbara Jurek. Od 1985 roku zabiegano o rozbudowę szkoły, by poprawić warunki lokalowe i sanitarne budynku. Po 12 latach starań i trudów 26 czerwca 1997 roku podpisano umowę o rozbudowie szkoły. Ważny moment nastąpił 16 października 1997 roku, wmurowano wówczas akt erekcyjny. Działo się to w ósmym roku istnienia demokratycznego państwa polskiego, gdy Prezydentem Polski by Aleksander Kwaśniewski, Marszałkiem Senatu Adam Struzik, Marszałkiem Sejmu Józef Zych, Premierem Włodzimierz Cimoszewicz, Ministrem Oświaty Jerzy Wiatr, Wojewoda Kaliskim był Eugeniusz Małecki, Kuratorem Oświaty Stanisław Kuczyński, Przewodniczącym Rady Gminy Blizanów Bogumił Kawecki, Wójtem Gminy Blizanów Stanisław Urbaniak, Księdzem Proboszczem Parafii w Blizanowie Mirosław Grzanka, Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Blizanowie Barbara Jurek, Przewodniczącym Komitetu Rozbudowy Szkoły był Kazimierz Paluszczak, Przewodniczącym Rady Rodziców Józef Włodarczyk, a wykonawcą rozbudowy szkoły był zakład budowlany Tadeusza Moczyńskiego. Władze Gminne i Komitet Rozbudowy Szkoły postanowiły rozpocząć rozbudowę szkoły, by poprawić warunki lokalowe i sanitarne szkoły. 5 października 1998 roku wysiłek wielu ludzi, samorządu gminy, i instytucji wspierających oświatowe inwestycje zwieńczyło uroczyste otwarcie zmodernizowanej i rozbudowanej placówki. Powstała sala gimnastyczna, zaplecze socjalno – sanitarne, natryski szatnie, magazynki sportowe, świetlica. Obiekt sportowy połączono ze starym budynkiem, który także wyremontowano. Lata 1999 – 2000 były okresem reformy oświaty. Szkołę podstawową ośmioletnią przekształcono w sześcioletnią. Od 2002 roku istnieje Zespół Szkół w Blizanowie. Minęło kilka lat i nastąpiła kolejna rozbudowa. Tym razem dobudowano sześć sal lekcyjnych w części gimnazjalnej.. Uroczyste oddanie budynku miało miejsce 12 września 2003 roku, podczas Powiatowo – Gminnej Inauguracji Roku szkolnego 2003/2004. Kolejne zmiany przyniósł rok szkolny 2008/2009, dyrektorem szkoły został pan Ireneusz Pietrzak. 18 maja 2009 roku dokonano uroczystego otwarcia boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, mieszczącego boisko uniwersalne do piłki ręcznej, boiskowo tenisa ziemnego, boisko do siatkówki i dwa boiska treningowe do koszykówki. Mamy rok szkolny 2011/2012 obiekt szkolny jest po remoncie, szkoła stale zmienia swój wygląd. Mamy 11 klasopracowni, świetlicę, bibliotekę, dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, małą i dużą salę gimnastyczną. Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny. Otrzymaliśmy od Prezydenta Rzeczpospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego tytuł „Szkoła z klasą”. Uczniowie mogą czuć się bezpieczni, w szkole zainstalowano kamery, ale także uzyskują pomoc, wsparcie od dyrektora, nauczycieli, terapeuty.

15 maja 2015 roku odbyły się obchody 50-lecia szkoły. Na pamiątkę rocznicowych obchodów, przed wejściem do szkoły posadzono dąb. We wrześniu 2016 roku ówczesna Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przedstawiła projekt reformy edukacji, który likwidował gimnazja, a wprowadzał 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie licea i 5-letnie technika. W wyniku reformy zapoczątkowanej 1 września 2017 r. gimnazja ulegały stopniowej likwidacji, a uczniowie kończący klasę VI nie poszli do gimnazjum, ale do klasy VII szkoły podstawowej. Rok szkolny 2018-2019 był ostatnim rokiem ich funkcjonowania. Wtedy też mury szkoły opuściła ostatnia klasa gimnazjum (22 absolwentów) i dwie klasy ósme (22 i 27 absolwentów). W roku szkolnym 2017-2018 szkoła przystąpiła do realizacji pierwszych trzech unijnych projektów w ramach programu Erasmus plus. Udział w projektach pozwolił uczniom i nauczycielom poznać funkcjonowanie szkół we Włoszech, Danii, Turcji, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Cypru oraz gościć młodzież i nauczycieli tych krajów w Blizanowie.

W lipcu 2017 roku liczba ludności Gminy Blizanów przekroczyła 10 000, a władze gminy podjęły decyzję o budowie 3-oddziałowego przedszkola w Blizanowie. W marcu 2018 roku rozpoczęto prace budowlane związane z jego powstaniem. Urząd Gminy na czele którego stał wójt Sławomir Musioł pozyskała dofinansowanie na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku Domu Nauczyciela na Publiczne Przedszkole Samorządowe. Prace przebiegały w szybkim tempie i już 8 maja 2019 roku odbyły się „Dni otwarte” podczas których rodzice i dzieci mieli okazję zwiedzać nowopowstały obiekt. Od września 2019 przedszkole rozpoczęło działalność, a szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim którego dyrektorem, na kolejną kadencję w wyniku ogłoszonego konkursu został Ireneusz Pietrzak. Podczas uroczystości otwarcia przedszkola przecięcia wstęgi dokonali: Sławomir Musioł – wójt Gminy, Jan Wojtyła – przewodniczący Rady Gminy, Violetta Słupianek – dyrektor kaliskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Janusz Nowak – członek zarządu powiatu kaliskiego, oraz Ireneusz Pietrzak – dyrektor szkoły, a poświęcenia obiektu dokonał proboszcz parafii ks. Tomasz Strzelecki.