Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Inclusive learning for students

We wrześniu 2017 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu unijnego w ramach międzynarodowego programu Erasmus plus – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt „Inclusive learning for students” wdrażany będzie w latach 2017/2018 i 2018/2019, a naszymi partnerami są szkoły z Wielkiej Brytanii (Essex), Włoch (Ortona), Grecji (Chios) i Turcji (Istanbul). Projekt skupia się na problemie wykluczenia społecznego. W celu „włączania” uczniów w proces nauczania, promowania integracji uczniów, motywowania ich do nauki będziemy wspólnie stosować 5 innowacyjnych strategii nauczania/uczenia się na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Na zakończenie zostanie również stworzona książka metodyczna zawierająca praktyczne doświadczenia i wyniki obserwacji ze wszystkich szkół partnerskich.

Uczniowie będą angażowani w realizację działań związanych z wdrażaniem różnych strategii uczenia się, przygotowywać wystawki Erasmus + z podejmowanych aktywności, udziału w warsztatach, ze wspólnych wyjazdów. Oprócz promowania „włączania”/integrowania uczniów, rozwijania współpracy między uczniami, stosowania nowych metod, dzielenia się dobrymi praktykami, celem projektu jest również rozwijanie u uczniów kompetencji językowych, gdyż komunikacja będzie odbywać się w języku angielskim. Uczestnicy będą mieli również możliwość rozwinąć umiejętności informacyjno-komputerowe, poznać inne kultury, zwyczaje, co pozwoli im otworzyć się na świat, a poprzez rozwijanie swoich umiejętności uczniowie zwiększą pewność siebie.

Zapraszamy uczniów do aktywnego udziału w projekcie.
Koordynator projektu: Katarzyna Nowak

Inclusive learning for students

In September 2017 our school joined the implementation of the EU project under the Erasmus plus program – cooperation for innovation and Exchange of good practices.

Project ‘Inclusive learning for students’ will be implemented for two years from September 2017 to August 2019 and our partners are schools from UK (Harlow, Essex), Italy (Ortona), Greece (Chios) and Turkey (Istanbul). Project focuses on the problem of social exclusion. In order to reach this goal of students’ inclusion, to promote the inclusion of excluded students, to motivate students to gain knowledge we will practice new strategies and methods at schools and during leisure time activities. At the end a methodology book will be created which will include the practical experience, observations and results of all partner schools.

Students will be involved in implementation of activities connected with various strategies. They will make Erasmus + displays showing materials, photos from the mobilities. Apart from promoting of inclusion and developing cooperation between students, using new methods, sharing good practices, the aim of the project is also to develop students’ language competences because communication will be in English. Participants will have an opportunity to develop ICT skills, know other cultures, customs, what will let them open to others and because of developing their skills students will become more confident.

I’d like to invite you to be a part of the project.