Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Programy

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Po raz kolejny nasze przedszkole bierze udział w programie: Kubusiowi Przyjaciele Natury.

Więcej na: https://przyjacielenatury.pl/

Ewelina Orpel

Mamo, Tato - co Wy na to?

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Blizanowie Drugim (grupa "Pszczółki") realizuje program pt. "Mamo, Tato - co Wy na to?".

Powstał on z inicjatywy pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 letnich), ich rodziców i opiekunów.

Celem Programu jest zwrócenie uwagi osób dorosłych zaangażowanych w opiekę nad dziećmi - przede wszystkim rodziców - na specyfikę rozwoju dzieci, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy. Celem Programu jest również podniesienie poziomu wiedzy osób dorosłych na temat wybranych elementów rozwoju dzieci 5-6 letnich, uwrażliwienia ich na potrzeby „małego” człowieka, budowanie relacji pełnych wzajemnego szacunku i poczucia bezpieczeństwa oraz uświadomienie rodzicom roli jaką odgrywają w rozwoju własnego dziecka.

W kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci rodzice odgrywają bardzo ważną rolę. Środowiska domowe i przedszkolne są doskonałym miejscem do podejmowania odpowiednich działań służących poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu. Zachowania te w przyszłości niewątpliwie przełożą się na podejmowanie właściwych wyborów przez dziecko.

Przedszkole spełnia istotną funkcję wobec rodziny jaką jest doradztwo i wspieranie działań wychowawczych względem dziecka.

Autorzy programu przygotowali broszurę „Mamo, Tato - co Wy na to?”. Jest to atrakcyjna graficznie broszura zawierająca krótkie treści merytoryczne dla rodziców oraz różnorodne zadania dla dzieci. Treści zawarte w broszurze pokrywają się z zagadnieniami zawartymi w podstawie programowej dla przedszkoli.

Ewelina Orpel

Umiem pływać

Uczniowie klasy trzeciej od września do października 2021 r. uczestniczyli w zajęciach w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Zajęcia odbywały się na basenie Parku Wodnego „Planty” w Pleszewie i prowadzone były przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Program „Umiem pływać” dofinansowywany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Cele programu jest:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Anna Szkudlarek

Koder Junior

W roku szkolnym 2017/2018 czniowie klas I-III naszej szkoły biorą udział w projekcie Koder Junior, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie to zostało zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem jest przygotowanie szkół do wdrożenia nauki programowania do podstawy programowej.

W ramach realizacji projektu szkoła została wyposażona w tablety i gry edukacyjne. Uczniowie biorą udział w ciekawych zajęciach z elementami programowania w formie zabawy, programują za pomocą gry Scottie Go, tworzą filmy z wykorzystaniem aplikacji Scratch Junior, planują swoją pracę, tworzą zasady gry.

Zakończeniem projektu będą wyjazdowe zajęcia do Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab w Poznaniu.

M. Kaźmierczk

Umiem pływać

Uczniowie klasy trzeciej od września 2017 r. do marca 2018 r. uczestniczyli w zajęciach w ramach program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Program ten dofinansowany był ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sporu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Głównym celem programu było:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans poprzez objęcie projektem uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytych pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Zajęcia odbywały się na basenie Parku Wodnego „Planty” w Pleszewie. Dzieci ćwiczyły pod fachowym okiem instruktorów. Poziom zajęć dostosowany był do umiejętności i sprawności fizycznej uczestników. Wyjazdy na basen były również doskonałą okazją do zawarcia nowych znajomości z uczniami sąsiedniej szkoły, którzy także uczestniczyli w tym programie. Dla wszystkich była to wspaniała zabawa.

Anna Szkudlarek

Szkolny Festiwal Projektów 2.0

3 czerwca 2014r. uczniowie klas IV-VI prezentowali swoje projekty, nad którymi pracowali w drugim okresie roku szkolnego 2013/2014. Jako pierwsi zaprezentowali swój projekt uczniowie kl. IV – było to słuchowisko multimedialne na podstawie baśni Charlesa Perraulta „Wróżki”. Następni w kolejności wystąpili uczniowie z klasy V – prezentując projekt dotyczący piłki siatkowej, a na koniec swoje osiągnięcia zaprezentowała klasa VI, dostarczając widzom nie tylko sporej dawki wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych. Odbyła się bowiem również degustacja słodyczy, z których dane kraje słyną (sernik wiedeński, misie Haribo, czekolada).

Katarzyna Nowak 

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0
W bieżącym roku szkolnym nasze szkoły przystąpiły do programu "Szkoła z klasą 2.0", który prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą, przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora.
Program skierowany jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
W pierwszym semestrze stworzymy i wprowadzimy do szkoły Kodeks 2.0, który zostanie stworzony w oparciu o debatę przeprowadzoną z uczniami, dotyczącą właściwego korzystania z nowych mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły, a następnie zostaną przeprowadzone zajęcia pod hasłem Uczymy z TIK polegające na wykorzystaniu tablicy multimedialnej lub samego rzutnika na lekcji, pracy grupy uczniów przy jednym komputerze oraz pracy w systemie jeden uczeń – jeden komputer.
W drugim semestrze zrealizujemy projekty edukacyjne lub cykl lekcji wykorzystując nowe technologie w oparciu o stworzony Kodeks 2.0 oraz założenia Uczymy z TIK.
Na zakończenie programu, w czerwcu nasi uczniowie przedstawią swoje osiągnięcia w ramach Szkolnego Festiwalu 2.0.
W bieżącym roku szkolnym realizowane są następujące programy dotyczące promocji zdrowia:
 • Czyste powietrze wokół nas - oddziały przedszkolne     
 • Nie pal przy mnie proszę
 • Znajdź właściwe rozwiązanie
 • Trzymaj formę
 • Szklanka mleka
 • Moje dziecko idzie do szkoły
 • Trzeci elementarz czyli 7 kroków
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy
 • Jedz smaczni i zdrowo
 • Postaw na rodzinę
 • Szklanka mleka dla każdego ucznia
Projekt edukacyjny dla uczniów kl. I-III
Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 36 uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej w Blizanowie bierze udział w projekcie systemowym „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych Gminy Blizanów” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Celem projektu jest wsparcie uczniów w procesie rozwoju (poprzez zajęcia adekwatne do potrzeb dzieci w klasach I-III) oraz szkół w procesie nauczania i dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego.
Projekt, na który Gmina Blizanów pozyskała 192 031,00 zł potrwa do 30 września 2011 r.
W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I–III szkół podstawowych, a w szczególności:

• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych
ryzykiem dysleksji;
• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
• gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
 • zajęcia rytmiczne – umuzykalniające
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

  Ponadto przewidziano także:
  doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt.
Ocenianie kształtujące
Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się uczniów, aby modyfikować dalsze nauczanie, oraz dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im się uczyć. W ramach programu nauczyciele odbyli całodniowe szkolenie, którego kontynuacją jest wdrażanie zasad OK podczas zajęć nauczanego przedmiotu.
SZKOŁA Z KLASĄ
W roku szkolnym 2003/2004 szkoła wzięła udział w Programie SZKOŁA Z KLASĄ, patronowanym
przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
W październiku 2003r. Szkoła otrzymała zaszczytny tytuł SZKOŁA Z KLASĄ. Nasza Szkoła, wykonała zadania, które udowodniły, że:
•    dobrze uczy każdego ucznia,
•    ocenia sprawiedliwie,
•    uczy myśleć i rozumieć świat,
•    rozwija społecznie, uczy wrażliwości,
•    pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat,
•    przygotowuje do przyszłości.