Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Tomorrow’s school, tomorrow’s teacher

Szkoła jutra nauczyciel jutra

W lipcu 2019 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu unijnego w ramach międzynarodowego programu Erasmus+ – mobilność kadry edukacji szkolnej. W projekcie „Szkoła jutra, nauczyciel jutra” zakłada się realizację 9 wyjazdów na zagraniczne szkolenia w następujących kategoriach: nauka języka angielskiego na Malcie, w Wielkiej Brytanii oraz w Irlandii, nauka ogólnego języka niemieckiego w Niemczech oraz kursy językowometodologiczne w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wyboru instytucji zagranicznych dokonaliśmy w sposób celowy biorąc pod uwagę kompetencje, jakie nauczyciele nabędą po zakończeniu kursu. Istotne było dla nas także, aby zwiększyć kompetencje nauczycieli w krótkim czasie uzyskując przy tym efektcałkowitego zanurzenia w języku (immersion effect). Efekty takie mogę być osiągnięte tylko podczaskursów zagranicznych. 

Pierwszy typ szkoleń zagranicznych (kursy językowe języka angielskiego i niemieckiego) oprócz solidnego zwiększania kompetencji językowych, doprowadzi także do zwiększenia zarówno kompetencji miękkich jak i interpersonalnych. Z uwagi na lepszą znajomość języków obcych, nauczyciele zwiększą swoją aktywność w zakresie współpracy międzynarodowej. Poprzez nabycie pewności językowej i biegłości wypowiedzi w języku obcym zaspokoją swoją potrzebę zwiększenia aktywności na arenie międzynarodowej. Chętnie będą także wykorzystywać na lekcjach anglojęzyczne platformy edukacyjne. Znacząco wzbogaci to proces dydaktyczny. Używając multimedia i zaawansowane technologie nauczyciele zaspokoją swoją potrzebę zwiększenia umiejętności cyfrowych. Dzięki szerokiemu wykorzystaniu multimediów nauczyciele zaspokoją swoją potrzebę oferowania atrakcyjnego kształcenia. Kadra zarządzająca dzięki uczestnictwu w kursach nabierze pewności siebie w kontaktach międzynarodowych, a także rozwinie sieć partnerów zagranicznych. Wymiana poglądów z innymi uczestnikami kursów pozwoli ocenić politykę rozwoju szkoły. Niezwykle istotna będzie także umiejętność dawania i otrzymywania informacji zwrotnej. Wpłynie to pozytywnie na proces zarządzania placówką. W czasie wyjazdów zagranicznych, uczestnicy mobilności będą także podejmować inne aktywności. Będą odwiedzać inne szkoły w regionie i nawiązywać z nimi kontakty. W czasie wizyt będą mieli okazję obserwować pracę innych nauczycieli (job shadowing). Będą także mogli przedyskutować kwestie dydaktyczne. Stanie się to także okazją do promocji szkoły. Istotnym elementem będzie obserwowanie sposobu prowadzenia zajęć przez nauczycieli i trenerów w szkołach zagranicznych. Możliwe będzie przedyskutowanie także z nimi problemów dydaktycznych.

WPŁYW WYWARTY NA OSOBY WYJEŻDŻAJĄCE

Poza rezultatami odnoszącymi się do rozwinięcia umiejętności dydaktycznych i językowych, w czasie kontaktów z innymi trenerami osoby mobilne przedyskutują różnorakie systemy i sposoby nauczania i wstępnie podejmą decyzję, które są najefektywniejsze. Ponadto zwiększą swoją motywację do nieustannego rozwoju siebie i swojego warsztatu metodycznego. Z pewnością zyskają także większą pewność siebie oraz satysfakcję z codziennej pracy. Zdobędą także wiedzę na temat systemów kształcenia w innych krajach UE i na bazie tej wiedzy oraz nawiązanych kontaktów będą mogli cały czas udoskonalać pracę naszej szkoły. Z uwagi na fakt, iż każda osoba wyjeżdżająca ma rolę w realizacji projektu, znacznej poprawie ulegną kompetencje miękkie (umiejętności związane z wdrożeniem projektu, współpracą w grupie międzynarodowej, dawanie informacji zwrotnej). Wyjazd wywrze także korzystny wpływ na kształtowanie się postawy otwartości oraz zdolność do zaspakajania potrzeb grup defaworyzowanych. Wyjażdżający zrozumieją także potrzebę pogłębienia edukacji międzykulturowej. Poznają też narzędzia, które pomogą im tworzyć własne rozwiązania dydaktyczne.