Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Watch, Learn, Act!

Oglądaj, ucz się, działaj!

Nasza szkoła przystępuje do realizacji projektu unijnego w ramach programu Erasmus plus -współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt: Watch, Learn, Act! Oglądaj, ucz się, działaj! realizowany będzie przez dwa lata od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Celem nadrzędnym projektu jest promocja europejskiej tożsamości- ludzie z 5 krajów zjednoczeni w różnorodności oraz skłonienie uczniów do aktywnego podejścia do problemów społecznych.

Partnerami naszej szkoły w projekcie są.
1. Francja- (Beauvais)
2. Włochy- (Vasto)
3. Rumunia – (Ramnicu Valcea)
4. Turcja – (Sultangazi)

Nasi uczniowie będą: rozwijać umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, udoskonalać umiejętności tworzenia krótkich filmów - pisanie scenariuszy, tworzenie filmów (bycie reżyserem, scenarzystą, kamerzystą, aktorem), będą pracować z aplikacjami komputerowymi służącymi do edytowania filmów, będą przedstawiać lokalne problemy społeczne w naszym kraju i zapoznawać się z tymi istniejącymi w krajach biorących udział w projekcie. Komunikacja będzie odbywać się w języku angielskim co pozwoli naszym uczniom rozwijać kompetencje językowe. Wyjazdy dadzą uczniom możliwość poznania młodych ludzi z innych kręgów kulturowych, ich krajów, zwyczajów oraz szkół. Planowane wyjazdy rozpoczną się w roku szkolnym 2017/18 a zakończą w roku szkolnym 2018/19. Serdecznie zapraszamy uczniów do aktywnego udziału w projekcie.

Koordynator projektu Elżbieta Matyjasz

Watch, Learn, Act!

Our school joins the implementation of the EU project under the Erasmus plus program - cooperation for innovation and exchange of good practices.
Project: Watch, Learn, Act! Watch, learn, act! it will be implemented for two years from 01/09/2017 to 31/08/2019.

The main goal of the project is to promote European identity - people from 5 countries united in diversity and to encourage students to actively approach social problems.

Our school's partners in the project are.

1. France- (Beauvais)
2. Italy- (Vasto)
3. Romania - (Ramnicu Valcea)
4. Turkey - (Sultangazi)

Our students will: develop skills in using information and communication technologies, improve the ability to create short films - writing scripts, making films (being a director, scriptwriter, cameraman, actor), will work with computer applications used to edit movies, will present local social problems in our country and get acquainted with those existing in the countries taking part in the project. Communication will take place in English, which will allow our students to develop their language skills. Trips will give students the opportunity to meet young people from other cultural backgrounds, their countries, customs and schools. The planned trips will start in the 2017/18 school year and end in the 2018/19 school year. We’d like to invite students to actively participate in the project.