Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Who wants to be a refugee

Kto chce być uchodźcą?

Nasza szkoła przystępuje do realizacji projektu unijnego w ramach programu Erasmus plus -współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt: Who wants to be a refugee? Kto chce być uchodźcą? realizowany będzie przez dwa lata od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie odpowiedzialności społecznej, wrażliwości społecznej, empatii wobec uchodźców i imigrantów, niszczenie stereotypów, rozwijanie przedsiębiorczości i wolontariatu wśród uczniów a także pomoc imigrantom w przyczynianiu się do pokoju na świecie.

Partnerami naszej szkoły w projekcie są.

  1. Dania- (Slagesevej) 
  2. Włochy- (Pescara) 
  3. Bułgaria – (Kozloduy) 
  4. Turcja – (Göksun)

Planowane wyjazdy rozpoczną się w roku szkolnym 2017/18 a zakończą w roku szkolnym 2018/19. Nasi uczniowie będą: rozwijać umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych a także umiejętności odpowiedzialności społecznej. Uczniowie częściej będą angażowani w pracę jako wolontariusze co przyczyni się do rozwoju wrażliwości wobec migrantów. Komunikacja będzie odbywać się w języku angielskim co pozwoli naszym uczniom rozwijać kompetencje językowe. Wyjazdy dadzą uczniom możliwość poznania młodych ludzi z innych kręgów kulturowych, ich krajów, zwyczajów oraz szkół.

Serdecznie zapraszamy uczniów do aktywnego udziału w projekcie.

Koordynator projektu Agnieszka Węclewska

Our school joins the EU project under the Erasmus plus program - cooperation for innovation and exchange of good practices.

Project “Who wants to be a refugee will be implemented for two years from 01/09/2017 to 31/08/2019
The main goal of the project is to increase social responsibility, social sensitivity, empathy towards refugees and immigrants, destroy stereotypes, and develop entrepreneurship and volunteering among students as well as help immigrants to contribute to world peace.

Our school's partners in the project are.

Denmark- (Slagesevej)
Italy- (Pescara)
Bulgaria - (Kozloduy)
Turkey - (Göksun)

The planned trips will start in the 2017/18 school year and end in the 2018/19 school year. Our students will: develop skills in using information and communication technologies as well as social responsibility skills. Students will be more often involved in working as volunteers, which will contribute to the development of sensitivity towards immigrants. Communication will take place in English, which will allow our students to develop their language skills. Trips will give students the opportunity to meet young people from other cultural backgrounds, their countries, customs and schools.
We cordially invite students to actively participate in the project.

Project coordinator Agnieszka Węclewska